خبرها


مدیر حوزه ریاست جهادکشاورزی استان هرمزگان در چهارمین جلسه شورای بخش کشاورزی: لزوم اجرای آیین نامه نحوه هماهنگی واحدهای خارج از مرکز سازمانها، موسسات و شرکتهای وابسته

مدیر حوزه ریاست جهادکشاورزی استان هرمزگان گفت: آیین نامه نحوه هماهنگی واحدهای خارج از مرکز سازمانها، موسسات و شرکتهای وابسته بایستی توسط تمامی مدیران بخش کشاورزی به صورت دقیق مطالعه، برنامه ریزی، پیگیری و اجرا شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، حسین یزدان پناه در چهارمین جلسه شورای بخش کشاورزی اظهار کرد: آیین نامه نحوه هماهنگی واحدهای خارج از مرکز سازمانها، موسسات و شرکتهای وابسته براساس تاکید وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بایستی توسط تمامی مدیران بخش کشاورزی به صورت دقیق مطالعه، برنامه ریزی، پیگیری و اجرا شود.

وی همچنین افزود: براساس تبصره یک ماده 6 آیین نامه مذکور قبل از هرگونه انتصاب روسای ادارات شهرستانی بایستی مکاتبات لازم جهت بررسی و نظر نهایی انجام شود.