مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی


شرح وظایف :

 

 


مشخصات پرسنل :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن

1

علی باقرزاده همایی

مدیر آب و خاک و امورفنی و مهندسی

33661382

2

علی مهران زاده

معاون

6-33662541

3

محمدرضا تقی زاده

رئیس اداره امور مهندسی زراعی

6-33662541

4

عبدالعلی مرادی

کارشناس مسئول تاسیسات کشاورزی و دامپروری

6-33662541

5

نوشین واحدی پور

کارشناس آب و خاک

6-33662541

6

زهرا صفائی پور

کارشناس تاسیسات دامپروری

6-33662541

7

مهناز عوض پور

کمک کارشناس زراعی

6-33662541

8

سعید ناصری

کارشناس مسئول تجهیز و نوسازی اراضی

6-33662541

9

رسول آتش افروز

کارشناس توسعه شبکه آبیاری

6-33662541

10

موسی احمدی

کارشناس مهندسی زراعی

6-33662541

11

امین مدرسی

متصدی اموردفتری

6-33662541

12

علی اکبر بهرامی

کارشناس آموزشهای ترویجی

6-33662541