اداره امور حقوقی


1- دبیرخانه کمسیون ماده 33نظارتی

1- نظارت برکلیه طرحهای واگذاری سازمان که توسط مدیریت اموراراضی ومنابع طبیعی

2- صدوراخطاریه برای متخلفین ازاجرای طرح

3- دعوت ازاعضاء وتشکیل جلسه کمسیون

4- اعلام رای کمسیون به مجریان طرح

5- شرکت درجلسه دادگاه موارد مزبور

6- ارسال رای کمسیون مبنی برفسخ به دفترخانه عامل

7- ارسال گزارش به سازمان اموراراضی واداره کل حقوقی تهران

8- ارسال پرونده هابه شهرستان جهت تامین دلیل

9- ارسال پرونده ها به اموراراضی جهت خلع یدواستردادزمین

 

2- دبیرخانه ستاد فرعی مستندسازی

1- تشکیل جلسه

2- بررسی اموال غیرمنقول سازمان وتشکیل پرونده امورمستندسازی

3- مکاتبه ومراجعه مستمربه دستگاههای زیرربط تاحصول نتیجه وصدورسند

4- مراجعه به اداره کل اموال دولتی درتهران      

 

3- عضوکمسیون مسکن سازمان

1- تشکیل پرونده ومراجعه به دادگاه جهت خلع یدواسترداد منازل سازمانی

 

4- نظارت برنحوه تنظیم قراردادهای سازمان

 

5- پی گیری کلیه امورحقوقی سازمان

1- تشکیل پرونده وجمع آوری مستندات

2- تنظیم لایحه دفاعی

3- شرکت درجلسه دادگاه

4- مراجعه به پاسگاهای نیروی انتظامی درموارد اجرای احکام

 

6- مشاوره حقوقی به کلیه همکاران سازمان  دروقت اداری


مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

پست الکترونیکی

تلفن

یونس فرزین نسب رئیس اداره حقوقی   09173686955
علی حیدری     09173685707
فتحیه هاشمی پور متصدی اموردفتری