اداره امور ایثارگران


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

محسن زاهدی

رئیس اداره امور ایثارگران

رسمی

  • برنامه ریزی جهت انجام دیدار با خانواده های شهدا ایثارگران – رسیدگی به امور مادی و معنوی ایثارگران- پیگیری کمیسیون ایثارگران

331

331

2

حسن نعیمی

کارشناس ایثارگران

رسمی

  • پیگیری مراجعات ایثارگران ، پیگیری سوابق ایثاگرارن

328

328

 

اهداف و وظایف واحد:

  • برنامه ریزی جهت انجام دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران
  • رسیدگی و پیگیری امور مادی و معنوی ایثارگران
  • حمایت هدایت و پیگیری امور آموزشی ایثارگران و خانواده های آنان
  • تجلیل و تکریم ایثارگران
  • بررسی و اقدام در خصوص سوابق جبهه و مجورحیت ایثارگران

Unsupported image type.