اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی


ایجاد دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی در مورخ 7/ 7/ 94 بر اساس ماده 9 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشوردر ذیل معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی .
ضرورت تشکیل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی :
مدیریت مخاطرات در بخش کشاورزی بعلت تعدد ،گستردگی،پیچیدگی وبعضا غیر قابل کنترل بودن مخاطرات، کاهش وبه حداقل رساندن خسارات، بیش از همه نیازمند پیش بینی و پیشگیری عالمانه و بموقع مخاطرات است که لازمه اش :
1-داشتن آمار،اطلاعات وشناخت دقیقتر، سریعترو بهنگام تر (تهدید شناسی بموقع)
2- شناسایی واستفاده درست وبموقع از همه منابع،فرصتها،ظرفیتها، زیرساختها وتوانمندیهای جامعه هدف، بخش کشاورزی (ظرفیت سنجی بموقع)
3-تهیه واجرای بموقع وهماهنگ ساز وکارهای درست (استفاده بهینه از ظرفیت ها وفرصت ها)
که لازمه آن:
اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه درامور سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا، اطلاع رسانی، هدایت، حمایت، نظارت وارزیابی عملکرد است(ساختارمدیریتی یکپارچه).
وظایف دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی :
( بر اساس ابلاغیه شماره 30456/ 020 مورخ 12/ 10/ 94 وزیر محترم جهاد کشاورزی )
1.    مدیریت یکپارچه در امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی و انسجام درکل مراحل(پیش بینی ، پیشگیری ، هشدار ، آمادگی ، مقابله و بازتوانی آسیب ها ) کاهش مخاطرات (ریسک)و مدیریت بحران بخش کشاورزی درزمینه های:
•    اجرایی
•    اطلاع رسانی
•    هدایت ، حمایت ، نظارت وارزیابی عملکرد
•    یکپارچه سازی و هماهنگی کلیه عناصر و عوامل درونی و فرا بخشی
•    نهادینه نمودن مدیریت جامع خطر پذیری(ریسک) وبحران
•    ارتقاء ظرفیت بخش کشاورزی در کلیه مراحل پیش بینی،پیشگیری،هشدار،آمادگی،مقابله وبازتوانی آسیب ها
2.    مرجع ، جمع آوری ، تولید ، تحلیل و انعکاس اطلاعات مربوط به مدیریت خطر پذیری ( ریسک ) و بحران در بخش کشاورزی.
3.    مرجع هماهنگی، کلیه معاونت ها ، مدیریت ها و دفاتر مستقل در تامین منابع مالی و اعتباری مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی.
4.    ارزیابی عملکرد کلیه معاونت ها ، مدیریت هاو دفاتر مستقل در تدوین ، اعمال و اجرای ابعاد و اقدامات مراحل مدیریت بحران و کاهش مخاطرات کشاورزی ( پیش بینی ، پیشگیری ، هشدار ، آمادگی ، مقابله و بازتوانی آسیب ها ) در هریک از برنامه های سالانه ، پنجساله و افق چشم انداز درهر حوزه .
شرح وظایف عمومی اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی:
1- اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه ملی تخصصی.
2- تدوین برنامه های چهار گانه پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی.
3- تشکیل کارگروههای فرعی تخصصی مصرح در آئین نامه ابلاغی سازمان مدیریت بحران کشور و ابلاغ شرح وظایف کارگروههای مذکور.
4- نظارت بر عملکرد کارگروههای فرعی تخصصی در مراحل چهارگانه پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی.
5- مستند سازی حوادث و مخاطرات بخش کشاورزی و تجزیه و تحلیل نتایج حوادث و مخاطرات.
6- ارائه گزارش عملکرد به مدیریت بحران استان و کارگروه ملی تخصصی.
 شرح وظایف تخصصی اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی:
1- تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و همچنین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در زمینه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.
2- تهیه برنامه جامع مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی به تفکیک انواع مخاطرات در چارچوب نظام مدیریت بحران در هریک از مراحل چهارگانه.
3- برنامه ریزی لازم جهت شناسایی ظرفیت ها و استعدادهای استان جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.
4- ایجاد هماهنگی و انسجام میان بخش ها و نقش آفرینان مختلف در استان در خصوص فرآیند چهارگانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.
5- نظارت و ارزیابی اقدامات سطوح مختلف بخش کشاورزی در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.
6- پیگیری تایید و تصویب انعقاد توافقنامه، قرارداد و سایر اقدامات به منظور تهیه و تامین منابع استان در قالب قوانین مرتبط با مدیریت بحران.
7- نیاز سنجی، تامین و تهیه دستورالعمل های بکارگیری منابع مورد نیاز جهت اجرای برنامه های مراحل چهارگانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

مشخصات پرسنل

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن تماس
۱ روح الله رمضان پور رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی 300