دفتر محیط زیست و توسعه پایدار

 شرح وظایف : مشخصات پرسنل :

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

محل خدمت

مریم محمدی نژاد کارشناس محیط زیست وتوسعه پایدار کشاورزی