مدیریت امور سرمایه گذاری


شرح وظایف :

 


 مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

روح الله شهابی

مدیر امور سرمایه گذاری

304

 

سعید مشغولی

کارشناس تسهیلات بانکی

305

tashilat_hormozgan@yahoo.com

مهدی دهقانی

کارشناس تسهیلات