گروه نوسازی و تحول اداری


 شرح وظایف :

 1-انجام بررسيهاي لازم به منظور بهينه سازي ساختار ،تركيب و توزيع نيروي انساني و ارائه پيشنهادهاي لازم به معاون توسعه مديريت و منابع انساني  و كميسيون تحول اداري

2- انجام اقدامات لازم در خصوص استقرار مديريت فرايندها و رفع نارسائيها و مشكلات  مربوط به فرايندهاي انجام كار

3- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت تأمين  وبرگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان در چارچوب سرفصلهاي تعيين شده

4- نظارت طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

5- انجام امور دبيرخانه كميسيون تحول اداري و ارائه برنامه جامع تحول اداري بر مبناي پيشنهاد دريافتي از كميته هاي تخصصي زير نظر كميسيون تحول اداري و برآورد پيشنهاد بودجه و اعتبارات لازم

6- انجام امور دبيرخانه اصل 44 و هماهنگي جهت برگزاري جلسات تصديهاي قابل واگذاري به بخش غير دولتي زير نظر كميته اجرايي استاني

7- انجام امور دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها و تهيه دستورالعمل و آئين نامه اجرايي نظام پيشنهادها جهت تصويب در كميته نظام پيشنهادها و هماهنگي جهت برگزاري جلسات به منظور بررسي مصوبات كميته هاي فني  و بررسي مسائل و مشكلات نظام پيشنهادها

8- برنامه ريزي جهت تهيه مستندات شاخصهاي عمومي و اختصاصي ارزيابي عملكرد جشنواره شهيد رجايي


 مشخصات پرسنل :

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

پست الکترونیکی

ابراهیم سالمی رئیس گروه    
علی اصغر خلیلی كارشناس تحول اداری    
لاله ملائی کارشناس آموزش