مدیریت امور زراعت


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

1

سیدرضا امیری زاد

مدیر

رسمی

 پیگیری کلیه طرحهای زراعی و امورات مربوط به طرحهای زراعی

129

129

2

غلامرضا خاکسار

معاون

رسمی

کارشناس گندم و پیگیری وضعیت ونظارت برمراحل تهیه تامین وتوزیع  بذر  2-پیگیری امورات مربوط به محصولات کودسبز3-پیگیری وضعیت تدارک وبازدیدونظارت برمزارع بذری ،تقسیم بندی شهرستانی وبرگزاری جلسات کمیته فنی بذراستان

128

128

3

محسن امیری

کارشناس مسئول دانه های روغنی

رسمی

1-پیگیری امورات توسعه کشت  ذرت  دانه ایی و علوفه ایی - دانه های روغنی،کلزا،کنجدوآفتابگردان2-پیگری امورات مربوط به زراعت نباتات صنعتی (پنبه،توتون وتنباکو)3-پیگیری وبرنامه ریزی لازم جهت اجرای مزارع الگوئی کلزا وپنبه

128

128

4

نوشاد وحیدی

کارشناس  تغذیه  محصولات کشاورزی

پیمانی

1-تدارک ،تامین ،نظارت وتوزیع کودهای شیمیایی استان2-کارشناس نباتات علوفه ای وحبوبات(سورگوم-ارزن وسایرمحصولا علوفه ای)

128

128

5

مهدیه کمالی

کارشناس مسئول سبزی وصیفی

رسمی آزمایشی

1-پیگیری اجرای طرح سبزی صیفی استان2-پیگیری امورات الگوی کشت 3-پیگیری امورات مربوط به اعتبارات زراعت3- پیگیری امورات مربوط به بیمه محصولات زراعی

 

130

6

مسعود کریمی

کارشناس زراعت

رسمی

1-پیگیری وبررسی کارشناسی طرحهای مربوط به محصولات زراعی (پرونده های قرارداداولیه وانتقال قطعی اراضی) 2-پیگیری وبررسی تسهیلات طرحهای مربوط به محصولات زراعی( غلانت و صیفی وسبزی وگیاهان علوفه ای)

 

128