مدیران سازمان

مدیر توسعه بازرگانی
کوروش صادقی

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی
روح الله رمضان پور
۳۰۰