اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی


شرح وظایف

 • تهيه برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه مكانيزاسيون با همكاري قسمت هاي ذيربط در استان در قالب سياستها وبرنامه هاي كلان و تهيه طرحهاي مكانيزاسيون خاص هر محصول استان.
 • جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز مكانيزاسيون در خصوص ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد استفاده و كاربران آنها ، واحدهاي مكانيزاسيون و تعميرگاه هاي موجود در استان . طبقه بندي، بهنگام سازي و انتشار و انعكاس آنها به مراجع ذيربط.
 • برآورد كمي و كيفي ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد نياز براي تحقق برنامه هاي مصوب متناسب با ويژگي هاي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و اقليمي هر منطقه و تعيين ضوابط و توزيع سهميه استان بين شهرستانها بر اساس سياستهاي مركز و نظارت بر توزيع توسط شهرستانها.
 • ساماندهي ونظارت بر صدور مجوزهاي لازم براي ايجاد واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي در سطح استان و نظارت بر عملكرد آنها و هماهنگي با واحدهاي مرتبط دروني وبيروني سازمان جهاد كشاورزي استان جهت توسعه ، تقويت ، هدايت و حمايت از واحدهاي مكانيزاسيون و تشكل هاي صنفي آنها.
 • ظرفيت سنجي و تدوين نظام استقرار واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي در استان و درجه بندي و سازماندهي واحدهاي مكانيزاسيون و انتخاب و تشويق واحدهاي نمونه بر اساس سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي
 • بررسي عوامل موثر در موفقيت واحدهاي مكانيزاسيون جهت معرفي و توسعه آنها و شناسايي موانع و مشكلات موجود در ايجاد و پايداري آنها .
 • تهيه گزارشات مقايسه اي ساليانه در خصوص تغييرات شاخص ها ، روند ايجاد واحدهاي مكانيزاسيون ، عملكرد ، وضعيت شاغلين ، امكانات و تعداد ، نوع و مدل ماشين هاي تحت مالكيت آنها ، ميزان تاثير عمليات مكانيزاسيون در افزايش عملكرد محصولات و سهم ماشين در هزينه توليد ميزان بهره وري از ماشين ها و انرژي مصرفي بازاي واحد توليد ، در طول برنامه در استان و انعكاس آنها به مركز توسعه مكانيزاسيون و مراجع ذيربط استاني .
 • بررسي دوره و تناوب كشت محصولات مختلف زراعي با ذكر سطح زير كشت و زمان برداشت با توجه به دوره كشت و تهيه تقويم زراعي و تقويم عمليات ماشيني و انعكاس آن به مركز .
 • بررسي عملكرد ساليانه ماشين هاي نيرو محركه(تعداد روزهاي كاركرد واقعي و تعداد روزهاي خرابي ماشين و لنگي كار در دوره هاي كاري ) در استان و انعكاس به مركز .
 • نظارت برايجاد مزارع الگويي براي توسعه كاربرد فناوري و روشهاي جديد و مناسب و ارزيابي عملكرد ماشينها و ادوات الگوئي و بررسي سازواري آنها به ارسال گزارشات فني به مركز .
 • نظارت بر اجراي صحيح عمليات مكانيزاسيون كشاورزي توسط واحدهاي ذيربط در سطح استان و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش ضايعات خصوصاً در مرحله برداشت غلات و همكاري  در برنامه ريزي و همچنين نظارت بر مديريت و آرايش و بكار گيري كمباين در داخل و خارج استان .
 • نياز سنجي و برنامه ريزي و پيگيري براي اجراي دوره هاي آموزشي بهره برداران بخش کشاورزی با هماهنگي مدیریت ترویج در زمينه تعمير ، نگهداري و كاربرد صحيح ماشينها و ادوات جهت ارتقاء سطح دانش فني كاربران آنها ، كارشناسان ، مروجين و اعضاي واحدهاي مكانيزاسيون .
 • شناسايي اشكالات فني ماشين ها ، ادوات و تجهيزات و انعكاس به مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و نظارت بر فعاليت صنعتگران و سازندگان ادوات در سطح استان و رسيدگي به شكايات خريداران آنها .
 • برنامه ريزي و انجام اقدامات و هماهنگي هاي لازم براي ايجاد نمايشگاه ماشينها ، ادوات و تجهيزات كشاورزي در سطح استان در طول سال توسط ارگانهاي ذيربط .
 • بررسي و شناخت تنگناها و مشكلات و اعلام نياز و پيشنهادات و همكاري در اجراي برنامه ها و سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي .
 • مطالعه و برنامه ریزی جهت توسعه مکانیزاسیون بخشهای منابع طبیعی ،اموردام،شیلات وآبزیان.
 • مطالعه وبرنامه ریزی در جهت توسعه کشاورزی حفاظتی وکشاورزی دقیق واستفاده از تکنولوژی های جدید در این بخش.
 • نظارت بر توزیع سوخت بخش کشاورزی. 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

شاهین شاهی زاده

رئیس اداره

رسمی

 • برنامه ریزی،پیگیری اجراء و نظارات بر کلیه امو توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
 • متولی امور انرژی و سوخت بخش کشاورزی

131

131

2

مجتبی خوارزمی

کارشناس

رسمی

 • نظارت و پیگیری امور مربوط به مکانیزاسیون کشاورزی در استان
 • پیگیری امور تسهیلات

118

118

3

غلامرضا شریفی

کارشناس

پیمانی

 • نظارت و پیگیری امور مربوط به مکانیزاسیون
 • پیگیری امور کشاورزی حفاظتی

118

118

4

مجید کامبخش

کارشناس

رسمی

 • نظارت و پیگیری امور کاشت، داشت و برداشت

118

118

Unsupported image type.