مدیریت طیور وزنبور عسل


 شرح وظایف :

  شرح وظایف مدیر امور طیور :

1- حمایت از توسعه سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات بانکی و صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان جهت توسعه بخشهای طیور گوشتی ، تخمگذار ، مادر ، جوجه کشی ، زنبور عسل ، پرورش ملکه و سایر ماکیان مانند پرورش بوقلمون ، مرغ بومی ، کبک ، بلدرچین ، شتر مرغ و غیره .

2- ساماندهی وضعیت تولیدات صنعت طیور و زنبورعسل استان همچنین کمک به تبدیل پتانسیل موجود بخش به ظرفیت فعال.

3- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهره وری از عوامل و منابع تولید و دستیابی به الگوهای متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان .

4- ایجاد تعامل با واحدهای مرتبط با توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی متناسب با رشد و توسعه واحدهای طیور و زنبور عسل .

5- اجرای سیاست های حمایتی و بیمه ای به منظور حمایت از تولیدکنندگان ، تولیدات و تأسیسات و بخش طیور و پیگیری مسائل مرتبط با پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت دیده بر اساس سیاستهای اتخاذ شده .

6- پیگیری تهیه و تدوین و ارائه موضوعات علمی و تحقیقاتی و فنی مورد نیاز در هر مرحله با هماهنگی واحدهای مربوطه .

7- تهیه و تدوین سیاستها و طرحهای زیر بنائی ، خدماتی و مطالعاتی در قالب سیاستهای مصوب .

8- پیگیری و کمک به تقویت ساختار تشکلهای مرتبط با صنعت طیور و زنبور عسل در سطح استان.

9- نظارت بر حسن اجرای پروژه های مصوب طیور و زنبورعسل .

10- محاسبه هزینه تمام شده محصولات طیور و زنبورعسل و پیشنهاد برنامه های تنظیم بازار فرآورده های زیر بخش طیور به ستاد تنظیم بازار استان .

11- بکارگیری روشهای جدید فناوری در انجام وظایف سازمانی .

12- انجام امور دبیرخانه ای طرح ساماندهی مرغ و تخم مرغ.

13- شرکت در جلسات و سمینارها و گردهمائی های مرتبط با صنعت طیور و زنبورعسل.

 

  شرح وظايف كارشناس مسئول  زنبورعسل و كرم ابريشم

1-برنامه ريزي  توسعه زنبورداري  و پرورش كرم ابريشم در استان

2-برنامه ريزي  جهت بهبود عملكرد كلني هاي زنبور عسل

3-برنامه جهت بهبود مديريت زنبورستانها و افزايش عملكرد كلني هاي زنبورعسل

4-برنامه ريزي جهت ارتقاي سطح بهداشت در زنبورداري هاي استان

5-اجراي طرح آمارگيري ساليانه از كلني هاي زنبور عسل و آناليز نتايج آن

6-ساماندهي تشكلهاي زنبورداري درسطح استان

7-صدورشناسنامه زنبورداري

8-همكاري در تهيه مقالات علمي ،نشريه ها ي ترويجي ، برنامه هاي راديويي و تلوزيوني در ارتباط با پرورش زنبور عسل

9-بازديداز زنبورستانها و ارائه كمكهاي علمي و فني به زنبورداران

10- اجراي پروژه ثبت مشخصات وركوردگيري از زنبورستانها

11-ارسال گزارش قيمت فرآورده هاي كندو به صورت ماهيانه

12- نظارت بر پروژه های  مرتبط با زنبورعسل و تنظیم  و ارائه گزارشات .

 

  شرح وظايف معاون مديرطيور:

1- نظارت و پیگیری اجرای پروژه های مرتبط با زیر بخش طیور .

2- نظارت بر اجراي طرح ارزيابي هيبريدهاي گوشتي و تنظیم و ارائه گزارشات مربوطه.

3- نظارت برامور واحدهاي پرورش نيمچه بومي

4- برنامه ريزي  جهت توسعه پرورش سايرماكيان(بلدرچين،بوقلمون،شترمرغ،كبك وغيره)

5- نظارت برواحدهاي پرورش مرغ مادر و جوجه كشي

6- پيگيري ونظارت بر توزيع تسهيلات  براي طرح هاي طيور و زنبورعسل

7- برنامه ريزي جهت افزايش سطح پوشش بيمه دربين پرورش دهندگان طيور و زنبورداران و استفاده از تسهيلات صندوق بيمه  درراستاي حمايت از توليدكنندگان بخش

8- بازديد از مرغداري ها و ارائه كمك هاي علمي و فني به پرورش دهندگان طيور

9-- همكاري در تهيه مقالات علمي ،نشريه ها ي ترويجي ، برنامه هاي راديويي و تلویزيوني در ارتباط با پرورش طيور وسايرماكيان

10- شرکت در جلسات و پیگیری امور بخش در غیاب مدیر امور طیور


 مشخصات پرسنل :

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

محل خدمت

محمد قریشی

مدیر امور طیور

6668411

ستاد

علیرضا زرگرنیا

کارشناس پرورش طیور

6668411

ستاد

فرهاد بشیری

کارشناس مسئول زنبور عسل

6668411

ستاد