مدیریت امور اراضی


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

Unsupported image type.Unsupported image type.عکس پرسنلی

1

عبدالصمد صمصام پور

مدیریت امور اراضی

رسمی

 • مدیریت و نظارت بر عملکرد واحدهای واگذاری، حفظ کاربری، حقوقی، ساماندهی و آمار و اطلاعات امور اراضی

376

376

2

مسعود پوراحمدی نخلی

معاون

رسمی

 • مدیریت و نظارت بر عملکرد واحدهای واگذاری، حفظ کاربری، حقوقی، ساماندهی و آمار و اطلاعات امور اراضی

366

366

3

مهدی برومند

رئیس اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

رسمی

 • نظارت، هماهنگی و اجرای ضوابط حفظ کاربری اراضی
 • نظارت بر صدور مجوزهای  تبصره های 1 و 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری
 • نظارت بر فرآیند تجمیع و یکپارچه سازی اراضی

381

381

4

ناصر محمدی نیا

رئیس اداره واگذاری، توسعه و نظارت بر اراضی

رسمی

 • پیگیری و اجرای دستورالعمل ضوابط اصلاحی واگذاری اراضی ملی و دولتی جهت طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی

364

364

5

احمد سلگی

فرمانده یگان حفاظت

رسمی

 • فرماندهی گشت های استان در زمینه شناسایی تغییرکاربری های غیرمجاز
 • حفاظت از اراضی

389

389

 

 

6

منوچهر حاج محمدی

معاون  رئیس اداره واگذاری، توسعه و نظارت بر اراضی

رسمی آزمایشی

 • متصدی رسیدگی به طرحهای واگذاری  طرحهای مشاع شورای هیأت

364

364

7

حمید دولتی

کارشناس طرحهای روستایی

رسمی

 • پیگیری، بازنگری وتسهیل فرآیند تجمیع ویکپارچگی اراضی وبررسی تقاضاهای مالکین اراضی خرد کشاورزی جهت یکپارچه سازی

380

380

8

محمدرضا شامخ

رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

پیمانی

 • نظارت؛ هماهنگی و اجرای قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
 • پیگیری ، اجراء و نظارت بر نحوه تعیین تکلیف اراضی اختلافی و رفع تداخلات موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

380

380

9

سعید رمضانی قلعه قاضی

کارشناس حفظ کاربری

قرارداد کار معین

 • صدور مجوزهای تبصره های 1 و 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری

 

381

381

10

ساناز صادقی

کارشناس آمار، اطلاعات و برنامه ریزی

پیمانی

 • جمع آوری مستندات و گزارش عملکرد واحدها و ارائه آمارعملکرد به مدیریت و سایر سازمانها
 • انجام امور اداری و پرسنلی همکاران
 • مسئولیت امور قراردادها
 • مشاور مدیر در امور بانوان
 • رابط آموزشی و روابط عمومی

377

377

11

کرامت مرادپور جغدری

بایگانی

رسمی آزمایشی

 • ثبت پرونده ها در دفاتر دبیرخانه و بایگانی پرونده ها

368

368

12

عبدالصمد مظفری

بایگانی

رسمی

 • ثبت پرونده ها در دفاتر دبیرخانه و بایگانی پرونده ها

368

368

13

مرضیه کناری زاده

کارشناس مسئول امور اراضی

پیمانی

 • هماهنگی و تکمیل پرونده های طرحهای کمیسیون ماده 2  (طرحهای کشاورزی)

368

368

14

مصطفی میرزاده

کارشناس بررسی و نظارت بر طرحهای کشاورزی

پیمانی

 • هماهنگی و تکمیل پرونده های طرحهای موضوع کمیسیون ماده 2  (طرحهای کشاورزی)

368

368

15

معصومه صادقی

کارشناس واگذاری طرحهای کشاورزی

رسمی آزمایشی

 • هماهنگی و تکمیل پرونده های طرحهای موضوع کمیسیون ماده 2  (طرحهای کشاورزی)

368

368

 

16

فاطمه ابولپور همایی

مسئول دفتر مدیر

شرکتی

 • هماهنگی امور دفتری مدیر
 • رسیدگی به امور مراجعان و ارائه راهنمایی های لازم به آنان
 • ابلاغ نامه ها، دستورات شفاهی و کتبی مدیر به مقامات، واحدها و پیگیری اجرای آن
 • تنظیم برنامه های اختصاصی مدیریت اعم از جلسات، ملاقاتها و مکاتبات

376

376

17

فاطمه صمصام پور

کارشناس حقوقی

شرکتی

 • متصدی دبیرخانه هیأت نظارت موضوع ماده 33

 

379

379

18

مجتبی باسره

کارشناس حقوقی

شرکتی

متصدی دبیرخانه هیأت نظارت موضوع ماده 33

368

368

19

نرگس خاتون مرادی پوری

کارشناس حقوقی

شرکتی

 • متصدی دبیرخانه هیأت نظارت موضوع ماده 33

379

379

20

طیبه عامری

کارشناس واگذاری

شرکتی

 • هماهنگی و تکمیل پرونده های طرحهای موضوع کمیسیون ماده 21  (طرحهای غیرکشاورزی)

365

365

21

حسین بهرام زاده

کارشناس واگذاری

شرکتی

 • هماهنگی و اجرای فروش اراضی موضوع ماده۸۴ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت

367

367

22

فروزان رحیمی پوراحمدی

کارشناس واگذاری

شرکتی

 • متصدی امور درآمدها

367

367

23

شهره سلیمانی

دبیرخانه

شرکتی

 • انجام مراسلات اداری و گردش کار مکاتبات مرتبط با امور اراضی
 • نظارت  بر حسن گردش نامه هایی که به سازمان وارد و صادر میشود.

416

416

24

سعید کمالی

کارشناس سامانه 131

شرکتی

 • انجام امور دبیرخانه کمیسیون تبصره 1 ماده 1

389

389

25

منا محمدامینی

کارشناس سامانه 131

شرکتی

 • ثبت گزارشات تغییرکاربری غیرمجاز در سامانه جامع اطلاعات مکانی امور اراضی
 • پیگیری موارد تغییرکاربری غیرمجاز شناسایی شده و هماهنگی با واحدهای گشت
 • ارائه آمار عملکرد ماهانه به یگان حفاظت سازمان اموراراضی کشور

389

389