مدیریت امور اراضی


 شرح وظایف :مشخصات پرسنل :

 

ردیف نام نام خانوادگی  عنوان شغل شماره تلفن
1 عبدالصمد  صمصام پور مدیر 33686385
2 ناصر  محمدی نیا  معاون 33662541-6
3 کلثوم  داوری رئیس دفتر  33662541-6
4 ماهرخ رستمی قشمی  رئیس اداره آمار و اطلاعات 33662541-6
5 محسن حق پناهی کارشناس اداره واگذاری 33662541-6
6 مسلم سمایی رئیس اداره حفظ کاربری 33662541-6
7 بهباز  موسی پور کارشناس حفظ کاربری  33662541-6
8 فوزیه  دانشور کارشناس حفظ کاربری  33662541-6
9 منوچهر حاج محمدی  کارشناس واگذاری  33662541-6
10 فاطمه  زینلی کارشناس حفظ کاربری  33662541-6
11 حسین پریزاده کارشناس مسئول واگذاری 33662541-6
12 مطهره انجم شعاع رئیس اداره حقوقی 33662541-6
13 مرضیه  محمدی پور کارشناس واگذاری  33662541-6
14 مرضیه  کناری زاده بایگان 33662541-6
15 کرامت مراد پور  بایگان 33662541-6
16 عبدالصمد  مظفری بایگان 33662541-6