مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات


 شرح وظایف :

 
مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

پست الکترونیکی

تلفن

کوروش مرادی مدیر    
علی جوادی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد    
صمد آسیابرنژاد کارشناس مسئول رسیدگی به شکایات    
حسین روشی کارشناس ارزیابی