مدیریت حوزه ریاست


شرح وظایف

  • برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی و و حدت رویه بین سازمان و دستگاههای وابسته
  • شناسایی و بررسی صلاحیت افراد و پیشنهاد انتصاب ، ارتقاء و تشویق معاونین و مدیران ستادی شهرستانی
  • برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری جلسات با دستگاههای وابسته بخش کشاورزی
  • برنامه ریزی و ارائه خدمات مشاوره ای به ریاست سازمان
  • جمع بندی و تحلیل گزارشهای عملکردی معاونتها و مدیریتهای ستادی و شهرستانی
  • ارتباط مستمر با مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها و مدیران ستادی
  • ارزشیابی سالانه مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها
  • ایجاد ارتباط مستمر بین سازمان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به شکایات مربوطه
  • بررسی ، ویرایش و ارجاع مکاتبات
  • پیگیری و هدایت ارباب رجوع تا حصول نتیجه