مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی


شرح وظایف

 • برنامه ریزی ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی  به بهره برداران بخش كشاورزی
 • برنامه ریزی و اجرای طرحهای ترویجی در زمینه تولید محصولات سالم  و ارگانیك
 • ایجاد و اجرای طرحهای مرتبط بین تحقیق، ترویج ، بخش اجرا و بهره بردار
 • برنامه ریزی آموزش برای تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر بخش كشاورزی
 • نظارت و  حمایت از عاملین ترویجی با تاكید بر كشاورزان خبره - تسهیل گران روستایی - مددكاران ترویجی - شركتهای خدمات مشاوره ای - مراكز جهاد  كشاورزی
 • حمایت از گسترش ترویج خصوصی و خصوصی سازی در ترویج
 • انتخاب، معرفی و حمایت از بهره برداران، تولید كنندگان نمونه بخش كشاورزی، روستایی و عشایری
 • تهیه و تدوین برنامه جامع ترویج كشاورزی با مشاركت بخشهای اجرایی و تحقیقاتی
 • برنامه ریزی و مدیریت جشنواره ها، نمایشگاهها و کارگاه های آموزشی ، علمی و تخصصی
 • برنامه ریزی پشتیبانی، توسعه و تجهیز شبكه ترویجی متناسب با نیاز بخش كشاورزی در سطح استان 13- نیازسنجی، جذب و بكارگیری سربازان سازندگی، آموزشگران، كارشناسان و سایر عاملین ترویج
 • برنامه ریزی و مدیریت تولید رسانه های آموزشی و ترویجی دربخش کشاورزی
 • اجرای طرحهای بسیج سازندگی بمنظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كساورزی
 • تشكیل و راه اندازی شركتهای خدمات مشاوره ای بمنظور بكارگیری نیروهای متخصص و جوان برای اجرای طرحهای اجرایی و ترویجی و انجام خدمات مشاوره ای به منظورر واگذاری امور تصدیگری بخش دولتی
 • حمایت و نظارت بر فعالیتهای نهادها و تشكلهای مردمی و غیر دولتی بخش كشاورزی
 • برنامه ریزی و زمینه سازی برای ایجاد و حمایت موسسات مالی و اعتباری خرد ویژه زنان روستایی