مدیریت امور برنامه و بودجه


 شرح وظایف :

مدیر امور برنامه و بودجه :

  • هماهنگی و هدایت واحدهای مختلف سازمانی در تدوین برنامه های پیشنهادی و تلفیق برنامه ها
  • نظارت بر تنظیم بودجه مورد نیاز سالانه و امور مربوط به اخذ تخصیص اعتبارات
  • کنترل و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات یر اساس طرحها و برنامه ها

کارشناس مسئول بودجه :

  • تهیه پیش نویس موافقتنامه هزینه ای
  • تهیه و تنظیم پیشنهادات بودجه هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای
  • پیگیری مبادله موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای و اخذ تخصیص

کمک کارشناس بودجه :

  • تهیه و تنظیم پیشنهاد تخصیص اعتبارات تملک دارایی
  • توزیع تخصیص اعتبارات تملک دارایی

کارشناس برنامه ریزی :

  • پیگیری اعتبارات خشکسالی
  • هماهنگی تهیه و تدوین اسناد توسعه بخشی

 

 

 


 مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

عباس مویدی مدیر امور برنامه و بودجه  302   
 مریم هاشمی کارشناس مسئول بودجه  301   
مریم محمدزاده ایسینی معاون مدیر 301