خبرها


بازدید معاون توسعه و منابع انسانی جهاد کشاورزی هرمزگان از جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان هرمزگان:  جلسه ای با حضور مهندس بقایی پور معاونت توسعه و منابع انسانی با هیات همراه از جمله آقای بارانی ، آقای جامعی ، آقای محمدی، آقای سعیدی، آقای میرزاده ، خانم سارابانی، خانم لشکری و خانم نصیری مقدم و همچنین مهندس دلدار مدیر جهادکشاورزی شهرستان پارسیان و تمامی کارکنان این مدیریت در محل مدیریت شهرستان پارسیان برگزار گردید.