اجرای مرحله اول طرح آموزش مهارت افزایی کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی جهاد کشاورزی هرمزگان

دکتر نظری تصریح کرد: این طرح در 8 مرحله و طی دو سال با هدف آشنایی بیشتر کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی جهاد کشاورزی هرمزگان با حوزه های مختلف کشاورزی در بندرعباس برگزار می گردد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، معاون آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان افزود: هر کارشناس حاضر در طرح آموزش مهارت افزایی کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی 320 ساعت آموزش خواهد دید.

دکتر نظری تشریح کرد: مرحله اول این طرح از 16 تا 21 تیرماه برگزار می شود و طی آن 140 نفر در آن حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان در این طرح در حوزه های زراعت، باغبانی، گیاه پزشکی و دام و طیور  به مدت 40 ساعت آموزش می بینند.

معاون آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان اظهار کرد: مرحله دوم طرح آموزش مهارت افزایی کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی جهاد کشاورزی هرمزگان در مهرماه برگزار می شود.

وی گفت: در مرحله دوم کارشناسان به 4 گروه 30 نفره تقسیم می شوند و آموزش در مزرعه به صورت عملی انجام می گردد.