خبرها


آزمون تفسیر قرآن کریم در جهاد کشاورزی هرمزگان برگزار شد

آزمون تفسیر نمونه جلد 5 ویژه کارکنان جهاد کشاورزی در نمازخانه این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد سازندگی هرمزگان، آزمون تفسیر قرآن کریم امروز به صورت همزمان در همه شهرستان های استان با هدف ارتقاء علمی و آشنایی هر چه بهتر کارکنان جهاد کشاورزی با مفاهیم و آموزه های قرآن کریم برگزار گردید .  

آزمون تفسیر نمونه جلد 5 ویژه کارکنان جهاد کشاورزی در نمازخانه این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد سازندگی هرمزگان، آزمون تفسیر قرآن کریم امروز به صورت همزمان در همه شهرستان های استان با هدف ارتقاء علمی و آشنایی هر چه بهتر کارکنان جهاد کشاورزی با مفاهیم و آموزه های قرآن کریم برگزار گردید .  

این آزمون با حضور 70  نفر شرکت کننده از کارکنان سازمان برگزار شد و پس از ارزیابی، برای کسانی که حد نصاب نمره را دریافت نمایند گواهی آموزشی صادر می گردد.