اخبار شهرستان‌ها

بندرلنگه ذخیره تصویر

برداشت رطب از نخلستانهای شهرستان بندرلنگه آغاز شد

مدیرجهادکشاورزی شهرستان بندرلنگه از آغاز برداشت رطب از نخلستانهای شهرستان بندرلنگه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی هرمزگان، شیخ زاده اظهار داشت: برداشت رطب از نخلستانهای شهرستان بندرلنگه آغاز شد.

وی افزود: بیش از 700 هکتار نخلستان در شهرستان بندرلنگه وجود دارد که از این میزان 550 هکتار آن نخلستان بارور و مابقی نخلستانهای تازه احداث شده می باشد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان بندرلنگه ادامه داد: پیش بینی می شود از این میزان بیش از  2000 تن خرما و رطب برداشت گرددکه که به علت بارندگی های زمستان گذشته افزایش 10 درصدی عملکرد نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

شیخ زاده ارقام مصلی،خنیزی ،زامردون،مرداسنگ و برحی را از بهترین ارقام تولیدی این شهرستان نام برد.

وی با اشاره به اینکه زمان برداشت خرما و رطب در شهرستان از اواسط تیرماه با ارقامی چون آل مهتری آغاز می شود، اظهار داشت: پایان برداشت خرما  مهر ماه بوده و برداشت خرما به صورت رطب از ارقام دیر رس نظیر خصاب و هلیلی در این شهرستان تا آذر ماه نیز ادامه دارد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان بندرلنگه در پایان خاطرنشان کرد: عواملی چون بارندگی های مناسب زمستانه و بهاره ،بارورشدن نهالهای سال گذشته،حذف نخیلات فرسوده و جایگزینی آنها با نخلهای جوان، اجرای عملیات آبیاری قطره ای،پیش آگاهی و مبارزه صحیح با آفات و بیماریهای نخیلات و اجرای عملیات به زراعی باعث افزایش عملکرد نخیلات در سال جاری می باشد .

گفتنی است؛ عمده مناطق کشت نخیلات در شهرستان بندرلنگه روستای گزیر در بخش مرکزی و روستاهای پدل و لمزان در بخش مهران می باشند.