آگهی و اطلاعیه


آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی


سازمان جهادكشاورزي استان هرمزگان در نظر دارد اجرای عملیات بازسازی و اصلاح حوضچه آرامش سرریز سد میلون بوچیر از توابع شهرستان پارسیان با برآورد اولیه 13.463.211.331 ریال بر اساس فهرست بهاي سدسازی سال 99 و پرداختی بصورت نقدی را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در رسته آب (حداقل پایه 5) واگذار نمايد. لذا از شركت هاي پيمانكاري واجد شرايط که دارای نیروی انسانی متخصص و ماشین آلات می باشند، دعوت بعمل مي‌آيد جهت دريافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه (بصورت همزمان) به شماره فراخوان 2099003757000015 پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 673.000.000 ریال می باشد که بایستی در قالب ضمانتنامه مورد تائید کارفرما که برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد، ارائه گردد و هزینه انتشار آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد.


سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان