آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه اهمیت ردیابی و کنترل عوامل خسارتزا در زراعت کلزا

موضوع: اهمیت ردیابی و کنترل عوامل خسارتزا در زراعت کلزا

کنترل عوامل خسارتزا در مزارع کلزا، با توجه به خسارتی که روي عملکرد دانه و  تاثير نامطلوبی که دانه آنها روي کيفيت روغن توليدي می گذارد از اهميت ويژه اي برخوردار است. با توجه به مشکلاتی که شرایط جوی و بارش های اخیر می تواند در مزارع کلزا ایجاد کند طبق توصیه محققین و سازمان حفظ نباتات ردیابی عوامل خسارتزا(آفات، بیماریها و علف های هرز) در مزارع کلزا توصیه شده است. کارشناسان و کشاورزان عزیز توجه داشته باشند که مقدار مصرف، زمان مصرف و نحوه مصرف سموم بسیار با اهمیت بوده و طبق دستور العمل های سازمان حفظ نباتات که به  مدیریت ها و مراکز ارسال شده و یا در سایت سازمان موجود هست  توصیه و استفاده گردد.

 

مدیریت حفظ نباتات