اقتصاد مقاومتی

 

 

اقتصاد مقاومتی در جهاد کشاورزی

 

کارگروه راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی