خبرها


سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بازدید از سایت پرورش میگو روستای بستانه

عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان به همراه عزیز سیدی مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مسعود بارانی مدیر کل شیلات، بینا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه و غفوری مدیر شیلات شهرستان بندرلنگه از سایت پرورش میگو مهرگان، پرورش میگو متراکم آقای عبدالرضا پورماندنی در روستای بستانه و مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهرستان بندرلنگه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، این بازدید در خصوص بررسی وضعیت طرح‌ها، مشکلات آن‌ها و ارائه راهکارهای عملی مناسب جهت رفع آن‌ها از طرح‌های مذکور به عمل آمد که وضعیت جانمایی جاده خاکی سایت پرورش میگو مهرگان به مساحت ۸۸۰۰ هکتار و مشکلات موجود و همچنین بازه زمانی بهره‌برداری از پرورش میگو متراکم و مرکز بازسازی ذخایر آبزیان و توصیه‌های فنی پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفت.

عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان ضمن دیدار نزدیک با سرمایه‌گذاران و بررسی مشکلات آن‌ها، بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تسهیل در روند انجام کار تاکید کردند.