مدیریت امور برنامه و بودجه


 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

مریم محمد زاده

معاون

رسمی

1-برنامه ریزی و تدوین اهداف ، راهبردها و سیاست ها ی بخش کشاورزی

2-تهیه و تنظیم برنامه ها و موافقت نامه ها و ساماندهی اعتبارات و تسهیلات

307

307

2

خلیل رازمند

کارشناس تکنولوژی آموزشی

رسمی آزمایشی

هماهنگی کار های دفتری پیگیری نامه های اداری هماهنگی جلسات

307

308

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف
 ( حداکثر 3 مورد)

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

طیبه  شبانی

معاون مدیر امور بودجه

رسمی

1-تهیه و تدوین برنامه ها

2-بررسی ، اصلاح و تایید پیش نویس موافقتنامه های تنظیم شده

3-بررسی ، اصلاح و تایید عملکرد بودجه هزینه ای

305

275

2

مهران لشکری

کار شناس مسئول بودجه

پیمانی

1-تهیه و تدوین جداولآماری بخش کشاورزی

2-رابط آماریبا سازمان های ذیربط

3-راهبری سامانه بهره بردارانبخش کشاورزی

303

303