اداره روابط عمومی


شرح وظایف

  • اجرای سیاستهای اطلاع رسانی دولت،
  • همکاری با رسانه های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکردهای بخشهای مختلف
  • پاسخگویی به ابهام ها
  • تهیه و اجرای طرحهای تبلیغاتی اداره كل، اجرای مناسب مراسم ها و مناسبت ها
  • ایجاد حسن رابطه بین کارکنان ومسئولان دستگاه مربوط
  • نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه، مدیریت پایگاه های اطلاع رسانی و افکارسنجی عمومی و دستگاهی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

تلفن داخلی

شماره اتاق

1

علی اصغر خلیلی

رئیس اداره روابط عمومی

رسمی

400

400