اداره امورقراردادها وپیمان ها


اداره امور پیمانها و قراردادها

اهداف و وظایف واحد:

- تهيه و ابلاغ دستور العمل ها ، بخشنامه ها ، قوانين ، و آيين نامه ها ي اجرايي مرتبط با حوزه امور قراردادها .

-دريافت مستندات برآوردها ي فني و ريالي پروژه هايي كه اعتبارات آنها از طريق مناقصه و عقد قرارداد هزينه خواهد شد  از واحد مجري پروژه.

- تهيه برنامه زماني مناقصه .

-تشكيل جلسه پيش از فراخوان وبررسي وتصويب نحوه برگزاري مناقصه ، مستندات پروژه ومراحل مناقصه.

 

5- انجام مراحل فراخوان ، فروش يا تحويل اسناد ودريافت پيشنهادات در مهلت هاي قانوني تعيين شده .

 

6- تشكيل جلسات ارزيابي كيفي و كميسيون معاملات  به منظور بررسي اسناد وپسشنهاد قيمتها و تعيين برنده مناقصات  .

 

7- انجام امورات بايگاني و ثبت وضبط مستندات .

 

8- انجام امورات نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات از طريق پايگاه ملي مناقصات .

 

9- بررسي و كنترل قراردادها .

 

10- نظارت بر حسن برگزاري مناقصات و عقد قراردادها در نصابهاي كوچك و متوسط در مديريت شهرستاني  تابعه.

 

11- انجام امورات برگزاري مزايده و ترك تشريفات مناقصه.

 

12- تشكيل جلسات هيئت انتخاب مشاور وانجام امورات مربوطه  .

 

13- انجام امورات دبيرخانه اي كميته فني بازرگاني سازمان .

 

14- انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي نظارتي استاني .

 

15- برقراري ارتباط موثر با امور قراردادها و پيمانها در وزارتخانه مطبوع .

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

الهام نصیری مقدم

رییس اداره امور پیمانها و قرارداها

پیمانی

انجام امورات نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات از طريق پايگاه ملي مناقصات .

بررسي و كنترل قراردادها

نظارت بر حسن برگزاري مناقصات و عقد قراردادها در نصابهاي كوچك و متوسط در مديريت شهرستاني  تابعه.

 انجام امورات برگزاري مزايده و ترك تشريفات مناقصه.

109

109