دبیرخانه


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

ملایی

متصدی امور دفتری – مسوول دفتر

پیمانی

  • پرینت و ارسال نامه های صادره سازمان و ثبت نامه های وارده

112

112

2

باستان

ماشین نویس

قراردادی

  • پرینت و ارسال نامه های امور اراضی

416

416

3

لشکری

مسوول دبیرخانه

قراردادی

  • ثبت نامه های وارده و صادره
  • ارسال مراسلات
  • ارسال نامه از طریق اتوماسیون اداری

112

112