مدیریت طیور وزنبور عسل


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف
 ( حداکثر 3 مورد)

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

افروز ترکی

کارشناس مسئول زنبور عسل

رسمی

اقدام ،  هماعنگی و پیگیری کلیه امور زنبور داری استان – رابط ترویج –  تنظیم و ارائه گزارشات روزانه جوجه ریزی و کشتار واحدهای طیور

324

322

 

2

علیرضا زرگرنیا

معاون مدیر امور طیور

رسمی

پیگیری امور مربوط به صنعت طیور – پیگیری امور مربوط به تنظیم بازار – نظارت بر سامانه سماصط و سیتا

325

325