مدیریت حراست


عکس

شماره اتاق

تلفن داخلی

شرح وظایف ( حداکثر 3 مورد )

نوع استخدام

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

22

222

اعمال نظارت بر عملکرد واحد های زیر مجموعه – تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت حراست – هماهنگی و تعامل با واحدهای درون و برون سازمان

رسمی

مدیر حراست

محمد عارف نیا

1

 

226

226

نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه – تحقیق و بررسی موضوعی – پیگیری و اجرای دستورالعمل های ابلاغی

رسمی

معاون مدیر حراست

رضا فداکار

2

 

223

223

ایجاد بایگانی حفاظت پرسنلی – حفاظت پرسنل – مسئول دبیرخانه محرمانه دستگاه و انجام امور مربوطه

رسمی آزمایشی

کارشناس مسئول حفاظت پرسنلی

حسین شرفی

3

 

 

150

نگهبانی و حفاظت از ساختمان اداری و تاسیسات

رسمی

نگهبان

محمد ناصری

4

 

 

150

نگهبانی و حفاظت از ساختمان اداری و تاسیسات

رسمی

نگهبان

ابراهیم طاهری کندر

5

 

 

150

نگهبانی و حفاظت از ساختمان اداری و تاسیسات

شرکتی

نگهبان

هاشم سالاری

6

 

 

150

نگهبانی و حفاظت از ساختمان اداری و تاسیسات

شرکتی

نگهبان

مهدی ملایی

7

 

 

150

نگهبانی و حفاظت از ساختمان اداری و تاسیسات

رسمی

نگهبان

اسحق سلیمانی

8