مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی


مدیریت آب و خاک  و امور فنی و مهندسی

اهداف و وظایف واحد: امور فنی و مهندسی  سازمان(سامانه های نوین آبیاری، اجرای طرحها زیر بنایی شامل احداث جاده بین مزارع، احداث شبکه های فرعی و زهکشی،اجرای آب و خاک تعاونیهای تولید، اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی،اجرای عملیات احیا و توسعه اراضی کشاورزی،احداث کانال آبیاری عمومی،احیا و مرمت قنوات و چشمهو اجرای طرحهای کوچک تامین آب)

ردیف

نلام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

عبدالعلی مرادی

مدیر آب و خاک

رسمی

مدیریت واحد

105

105

 

2

علی رضایی

رئیس دفتر آب و خاک

قراردادی

هماهنگی امور مدیریت

105

105

 

3

محمدرضا تقی زاده

رئیس اداره اداره مهندسی زراعی

رسمی

کارشناس مسئول استان و کارشناس ناظر طرحهای آب و خاکآب و خاک

102

102

 

4

علی زاهدی

کارشناس آب و خاک

رسمی

کارشناش ناظر آبیاری تحت فشار و قنوات

 

103

103

 

5

عبدالحمید احمدی

جانشین مدیر  آب و خاک

رسمی

کارشناس آب و خاک و امور آب منطقه ای

 

108

108

 

6

محسن کوزه ساز

کارشناس نظامهای بهره برداری

رسمی آزمایش

کارشناس ناظر آبیاری تحت فشار و امور قراردادها

 

110

110

 

7

ایمان پژمایه

کارشناس آب و خاک

رسمی آزمایشی

 

کارشناس ناظر طرحهای عمرانی آب و خاک

110

110

 

8

نوشین واحدی پور

کارشناس مسئول آبیاری

رسمی

کارشناس گزارشات طرحها و سامانه های  نوین آبیاری

 

107

107

 

9

مهناز عوض پور

کارشناس مسئول نظامهای بهره بردار

پیمانی

 

کارشناس آمار و سامانه های نوین آبیاری

107

107

 

10

سعید ناصری

کارشناس مسئول تجهیز و نوسازی اراضی

رسمی

 

کارشناس ناظر طرحهای آبیاری تحت فشار

106

106

 

11

بتول خورتن

کارشناس مسئول آب و خاک

رسمی

کارشناس مطالعات و ناظر طرحهای آبیاری تحت فشار

103

103

 

12

علی مهران زاده

بازنشسته

رسمی

-

 

-

-