مدیریت رفاه و پشتیبانی


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

شماره اتاق

تلفن اتاق

 

1

حسین مراد احمدی

مدیر

رسمی

1-مدیریت و برنامه ریزی و تهیه طرح های جامع حفظ ونگهداری ، توسعه و احداث ساختمان های و تاسیسات

2- برنامه ریزی جهت ارائه تسهیلات اجتماعی ، فرهنگی ورفاهی برای کارکنان

3-انعقاد قرارداد های خریدوفروش و اجاره و نگهداری ساختمان ها واملاک

4-هدایت وساماندهی و نظارت بر انبارها وحمل ونقل ونظارت بر سایر منابع

5-برنامه ریزی ونظارت بر تامین ، نگهداری و توزیع ماشین آلات و سایر ملزومات اداری

6-برنامه ریزی برای بکارگیری مناسب نیروهای خدماتی

7-بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز جهت پشتیبانی و انجام برنامه های سالیانه

8-نظارت بر امور تعاونی های کارکنان و انجام اقدامات لازم به منظور تقویت آنان

9- برنامه ریزی جهت تجهیز و ساماندهی مهمانسراهای سازمان

10- سایر امور محوله حسب دستور معاونت توسعه مدیریت ومنابع سازمان

411

411

2

محمد رضا علیخانی

معاون

رسمی

1-هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به خدمات و برگزاری جلسات و گردهمایی ها

2-پیگیری و هماهنگی جهت ساماندهی و تامین تجهیزات مهمانسراها و اقامت کارکنان

3-پیگیری امورات مربوط به منازل سازمانی  و هماهنگی کمیسیون های مربوطه

4- نظارت بر امور تعاونی های مسکن ، اعتبار و ...

5-نظارت بر عملکرد همکاران در حوزه خدمات ، تاسیسات و تدارکات و..

6-بررسی و برآورد  اعتبارات مورد نیاز بخش پشتیبانی در طول سال

7-انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

394

394

 

3

محمد برخفجی

رییس اداره تدارکات و امور خودرویی

 

رسمی

1- پیگیری و گزارشات تخصصی در زمینه خودروها ، ماشین آلات و تجهیزات موجود

2-مشارکت در امور کارشناسی خرید ماشین آلات و تجهیزات و تامین قطعات

3-جمع آوری لیست خودرو های ستاد و شهرستان جهت بیمه نامه ثالث و بدنه

 4– تایید کلیه اسناد سوخت خودروها  و صدور برگ تردد خودرو به محل ماموریت

5- تحویل و تحول خودروهای شهرستانها و پیگیری خرید وفروش خودروهای دولتی

6- سرپرستی و هماهنگی امور رانندگان و بازدید از خودروها و پیگیری تعمیرات و سرویس   7-انجام کلیه امور محوله از سوی مافوق

405

405

 

3

محمد ذاکری 

رییس اداره ساختمان و خدمات

 

رسمی

1-پیگیری و نظارت امور مربوط  به خدمات و ساماندهی کلیه فضای اداری و  ساماندهی فضای سبز

2– پیگیری تامین اعتبارات و تخصص مورد نیاز به منظور احداث و توسعه فضای اداری

3-پیگیری امور مربوط به ساختمان های اداری

4- نظارت و پیگیری کلیه امورات مربوط به برگزاری جلسات و گردهمایی و پذیرایی جلسات

5-رسیدگی به صورت وضعیت مالی قراردادها

 6- انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

398

398

4

خلیل تاج دینی

کارشناس ساختمان

 

قراردادی

1-تنظیم و ارائه موافقت نامه های طرح های عمرانی

 2- رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران

3- پیگیری بیمه نامه های آتش سوزی و آسانسور

 4-بارگذاری اسناد و مدارک  مزایده ومناقصه و خریداقلام در سامانه الکترونیک و ارائه گزارش نتیجه بارگذاری اسناد

5- پیگیری امور مربوط به عوارض شهرداری ساختمان های اداری ستاد وشهرستانها

 6- سایر امور محوله از سوی مافوق

395

395

 

5

الهام شریفی

 

رییس اداره رفاه و تربیت بدنی

رسمی

1-برآورد و پیش بینی و پیشنهاد در خصوص اعتبارات رفاهی و ورزشی سالیانه  

2-برنامه ریزی جهت اخذ تسهیلات بانکی و پیشنهاد روشهای مناسب برای پرداخت تسهیلات وام های ضروری و پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز

3- بررسی و ارائه پیشنهاد طرحها و برنامه های رفاهی و پیگیری جهت اخذ مصوبات لازم

 4-ارتباط و هماهنگی با مراکز تولیدی، فرهنگی و سیاحتی ، مشاوره ای و درمانی و ... به منظور استفاده بهینه کارکنان از این مراکز

5- شرکت در جلسات ، همایش ها و کمیسیون های مرتبط بارفاه

 6-استقرار و استمرار امکانات خدمات رفاهی به کارکنان

 7-سایر امور محوله از سوی مافوق

391

391

6

مریم روستا

کارشناس مسئول امور رفاهی 

 

پیمانی

1-مشارکت در برنامه ریزی به منظور فراهم نمودن امکانات لازم برای تامین رفاه کارکنان و ارائه پیشنهادات لازم

 2-بررسی ومشارکت در ارائه راه حل های مختلف جهت تامین امور رفاهی کارکنان با توجه به مقررات موجود

3-مشارکت در برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های فرهنگی وتفریحی پرسنل و خانواده ها

 4- ایجاد هماهنگی بین خدمات مددکاری اجتماعی و سایر فعالیتهای درمانی سازمان و پیگیری درمان مددجویان

-5-اقدام در جهت تامین سلامت جسم و روان کارکنان و اجرای طرح پایش سلامت

6-پیگیری و برنامه ریزی فعالیتهای تربیت بدنی

 7- انجام سایر امور محوله مافوق

391

391

7

ملیحه آذرنگ

کارشناس امور رفاهی

رسمی آزمایشی

1-بررسی و پیگیری و انجام کلیه امور مربوط به قرارداد بیمه تکمیلی و عمر و حوادث

2-جمع آوری و بررسی اسناد درمانی همکاران و ارائه به شرکت بیمه

3 – انجام اقدامات لازم به منظور گسترش فرهنگ بهداشت جسم و روان  4-انجام اقدامات لازم به منظور تامین رفاه کارکنان و تسهیلات  و ارائه پیشنهادات لازم

  5- پیگیری و اجرای برنامه های رفاهی ، فرهنگی و تفریحی برای پرسنل و خانواده ها

6-   انجام سایر امور محوله مافوق

391

391