مدیریت امور مالی


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

یاسر سعیدی

مدیر امور مالی

پیمانی

 •  

207

207

 

2

معصومه ابوالپور

کارشناس مسوول

پیمانی

 • انجام امورات مرتبط با حقوق و دستمزدشاغلین

203

203

 

3

معصومه سیری زاده

کارشناس مسوول

پیمانی

 • رسیدگی به امورات بازنشستگان و رسیدگی به امورات تامین اجتماعی

255

203

4

فرزانه رحیمی

کارشناس مسوول

پیمانی

 • پاسخگویی به نامه های دارایی و تامین اجتماعی /رسیدگی و استرداد سپرده

204

255

 

5

ملیحه علیمحمدی

کارشناس مسوول

پیمانی

 • صدور اسناد حسابداری سرمایه ای و هزینه ای – پاسخگویی به نامه های حسابرسی

208

204

 

 

6

مهرنوش وطن خواه

کارشناس مسوول

پیمانی

 • تنظیم و رسیدگی به حساب ها- تهیه صورت های مالی و مغایرت بانکی- انجام امور مربوط به تراز عملیات ، گزارش ها – تهیه صورت مغایرت بانکی – رسیدگی به اعلامیه بانکی و کنترل حساب ها و ارائه گزارشات

208

208

 

7

صدیقه زارعی

کارشناس مسوول

قراردادی

 •  

246

209

 

8

عباس رازمند

کارشناس مسوول امور مالی

رسمی

 • رسیدگی به اسناد حسابداری
 • ثبت اعتبارات

211

205

9

فرود کیانی

کارشناس امور مالی

رسمی

رسیدگی به اسناد و صدور سند هزینه اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای

211

205

 

10

صابر قادری

کارشناس مسوول امور مالی

رسمی آزمایشی

 • ثبت اعتبارات
 • ارائه گزارش به واحدهای زیربط

211

205

 

11

مریم رضوانی

صدور چک

قراردادی

 •  

213

213