اداره امور ایثارگران


ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

محسن زاهدی

رئیس اداره امور ایثارگران

رسمی

  • برنامه ریزی جهت انجام دیدار با خانواده های شهدا ایثارگران – رسیدگی به امور مادی و معنوی ایثارگران- پیگیری کمیسیون ایثارگران

331

331