مدیریت توسعه بازرگانی


نام واحد :           مدیریت توسعه بازرگانی

 

اهداف و وظایف واحد  ( حداکثر 5 مورد)  : 1 ـ بهبود و توسعه صادرات 2ـ مشارکت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی 3 ـ مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی 4ـ رصد وپایش نهاده های کشاورزی و دامی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف
 ( حداکثر 3 مورد)

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنلی

1

کورش صادقی

مدیر توسعه بازرگانی

رسمی

مدیریت امور بهبود و توسعه صادرات و مشارکت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مبارزه با قاچاق محصولات کشاورزی و رصد وپایش نهاده های کشاورزی و دامی

 430

430

2

مهرداد کریمپور مطلق

معاون مدیر

رسمی

جانشین مدیر و پیگیری امور مربوط به صادرات

430

430

3

مریم هاشمی

رئیس اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی

رسمی

1-رصد و پایش نهاده های مشمول ارز رسمی    2- بررسی نرخ سرمزرعه محصولات کشاورزی     3-پیگیری نرخ محصولات پروتئینی     4- ارائه گزارش قیمت محصولات کشاورزی و پروتئینی به وزارت

432

432

4

جواد سالارحسینی

کارشناس مسئول برنامه و بودجه

پیمانی

-رصد و پایش توزیع نهاده های دام و طیور

2-آمار مربوط به قیمت روزانه  نهاده های دام و طیور نرخ دولتی و بازار آزاد

3- ارائه گزارشات پایش و قیمت نهاده ها و تخصیص سهمیه ها به وزارت

432

432

5

سعید مشغولی

کارشناس مسئول محصولات ونهاده های گیاهی و دامی

رسمی

1ـ پیگیری کلیه امور مربوط به ستاد پایش قاچاق محصولات کشاورزی

430

430