اداره امور حقوقی


 کارکنان    اداره حقوقی

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

نوع استخدام

شرح وظایف

تلفن داخلی

شماره اتاق

عکس پرسنل

1

علی حیدری زاده

کارشناس امور حقوقی

رسمی

کنترل امور قراردادهای فنی – مراجعه به دادسرا وواحد اجراء – مراجعه به پاسگاه وپی گیری پرونده های سازمانی 

312

312

2

حمزه پهلوانی

کارشناس دعاوی و املاک

رسمی

تفکیک اسناد واملاک مستند سازی املاک

مراجعه به پاسگاه وپی گیری پروندهای سازمانی 

312

312

 

3

فتحیه هاشمی پور

کارشناس امور حقوقی

رسمی

مکاتبه ونامه نگاری با شهرستانها در خصوص جمع آوری اسناد دفترچه ایی - تایپ وتنظیم وتدوین پیش نویس تخلیه منازل سازمانی – دادخواست – ونامه های اداری ولایحه

313

313