خبرها


با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی استان هرمزگان برگزاری جلسه هماهنگی برداشت گندم و دانه های روغنی در سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

جلسه هماهنگی برداشت گندم و دانه های روغنی، برنامه ریزی امور برداشت محصول سال زراعی 1402-1403 و بررسی مسائل و چالش ها و پیشنهاد ها با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، نمایندگان مدیریت تعاونی روستایی، اداره کل غله، مدیریت شهرستانها، زراعت، حفظ نباتات،مکانیزاسیون و سایر همکاران در سالن زیتون سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در این جلسه مهندس گرگیج معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان جلسه را با مقدمه ای از وضعیت زراعت استان آغاز و در ادامه مهندس شاهی زاده رئیس اداره فناوری های مکانیزه ضمن تشکر از زحمات همکاران شهرستان به ارائه مسائل و مشکلات برداشت استان در سال گذشته پرداخته و نمایندگان شهرستان ها به طرح مسائل و پیشنهاد ها و آخرین وضعیت نیاز کمباین و آمادگی مراکز خرید، تاریخ شروع برداشت، وضعیت کارشناسان ناظر فنی برداشت پرداختند.