خبرها


در جهاد کشاورزی استان هرمزگان برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول و روشهای کیفیت محصول در چرخه تولید گندم ویژه کارشناسان زراعت سراسر کشور

سمینار آموزشی دو روزه آشنایی با اصول و روشهای کیفیت محصول در چرخه تولید گندم ویژه کارشناسان زراعت گندم سراسر کشور در استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، در این سمینار آموزشی که با حضور گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی،خانم خرسندی معاون دفتر گندم معاونت زراعت، محققین و کارشناسان زراعت استان های کشور به مدت 2 روز در سالن پیارم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس برگزار شد، کارشناسان با روشهای افزایش کیفیت پروتئین محصول گندم، اعمال مدیریت تغذیه، مبارزه با آفات و بیماری های گندم خصوصا سن، تعیین نحوه و رژیم مناسب آبیاری، تعیین مناسب ترین زمان کشت بر اساس شرایط اکولوژیکی منطقه، تعیین رقم مناسب منطقه و استفاده از ماشین آلات مدرن آشنا شدند.