خبرها


بازردید شد بازدید از روند عملیات پروژ دشت مرکزی میناب

با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و عوامل اجرایی انجام شد.


 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان: با حضور عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران ستادی و شهرستان میناب و عوامل اجرایی مرتبط با  پروژه تجهیز و نوسازی اراضی دشت مرکزی شهرستان میناب بازدید به عمل آمد.

گفتنی است:  پس از بازدید از روند اجرای خط انتقال آب طرح و شبکه آبیاری درون مزرعه طی جلسه کارهای از سوی ریاست سازمان دستورات لازم در راستای تسریع در اجرای طرح تا زمان مقرر در مفاد قرارداد صادر شد.