خبرها


در سالن پیارم بندرعباس برگزارشد: کارگاه آموزی واگذاری زمین

کارگاه آموزشی دو سامانه حفظ کاربری و سامانه واگذاری زمین به ناظرین امور اراضی هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان: با همت  مدیریت امور اراضی سازمان  دوره آموزشی دو  سامانه حفظ کاربری و سامانه واگذاری زمین به روسای ادارات واگذاری و حفظ کاربری به ناظرین و کاربران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان  برگزار شد.
منصور شفیعی مدیر امور اراضی سازمان در این خصوص گفت: این دوره آموزشی با هدف آشنایی با سامانه ها و نحوه نظارت بر طرح های امور اراضی، برگزار گردید.

وی افزود: در این دوره آموزشی، مباحثی از جمله نحوه ورود اطلاعات به سامانه ها، نحوه صدور مجوزهای تغییر کاربری، واگذاری اراضی و رفع تداخلات به ناظرین امور اراضی آموزش داده شد و به اهمیت آموزش نیروی انسانی در حوزه امور اراضی تاکید کرد که این امر می تواند از بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمات اراضی جلوگیری کند و رضایتمندی ارباب رجوع را در پی داشته باشد.
گفتنی است:  این دوره نقش مهمی در ارتقا آگاهی ناظرین امور اراضی استان دارد و با تلاش در برگزاری دوره های آموزشی بیشتر، میتوان سطح دانش و مهارت کارکنان را ارتقا داد.