خبرها


انجام شد تفاهم نامه برون سپاری

با همکاری مدیریت صنایع تبدیلی سازمان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان: با حضور  دکتر نصیری رییس سازمان نظام مهندسی استان و مجید کمالی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان تفاهم نامه واسپاری امضا شد.

گفتنی است: این تفاهم نامه در راستای *پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واسپاری امور تصدی گری دولت در بخش خصوصی و تحقق اهداف قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی  انجام پذیرفت، که طی آن انجام امور خدماتی و فنی بخش صنایع تبدیلی کشاورزی در سطح استان، طبق مفاد تفاهم نامه توسط سازمان نظام مهندسی استان انجام می پذیرد.
قابل ذکر است: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در امر واسپاری امور بخش کشاورزی به بخش خصوصی در کشور پیشرو می باشد.