اخبار شهرستان‌ها

بندرعباس ذخیره تصویر

اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی بندرعباس

اولین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی با حضور مدیر  جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس جناب آقای منصور شفیعی به عنوان رییس کمیسیون،رییس محترم تعاون روستایی شهرستان بندرعباس جناب آقای عیسی برخورداری به عنوان دبیر کمیسیون و اعضای محترم کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی با هدف تبیین ساختار نظام صنفی و دستورالعمل اجرائی تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مورخ 1400/7/4 در دفتر مدیر جهادکشاورزی شهرستان بندرعباس برگزار شد.