اخبار شهرستان‌ها


برگزاری اولین جلسه نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان قشم

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قشم  ، مهندس مالک یزدان پناه در حاشیه جلسه تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان قشم بعنوان رئیس کمیسیون گفت: جهت اجرایی نمودن استقرار ساختار جدید نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی جلسه تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قشم برگزار شد.

وی گفت: هدف از برگزاری جلسه تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف بوده با توجه به عدم وجود ادراه تعاون روستایی در شهرستان قشم رئیس ادراه ترویج شهرستان بعنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف معرفی گردیده و مسئول تشکیل دبیرخانه اصناف کشاورزی  شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان قشم ادامه داد: مقرر گردید همزمان با تشکیل کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی ، اقدامات اولیه جهت استقرار دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان صورت پذیرد.

مهندس یزدان پناه  اضافه کرد: همچنین مقرر شد نظام صنفی کشاورزی نسبت به احصای لیست اعضای نظام صنفی شهرستان دارای پروانه فعالیت معتبر به تفکیک 7 رشته اعلامی جهت بررسی حد نصاب تشکیل اتحادیه های مربوطه اقدام و دومین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی جهت بررسی لیست احصاء شده اعضای نظام صنفی کشاورزی برای تصمیم گیری تشکیل اتحادیه های صنفی مطابق دستورالعمل برگزار شود.