اخبار شهرستان‌ها

حاجی آباد ذخیره تصویر

بازدید وتعویض پلاک تراکتور ها در مرکز جهاد کشاورزی شمیل حاجی آباد

بازدید وتعویض پلاک تراکتور ها در مرکز جهاد کشاورزی شمیل حاجی آباد انجام شد 

با توجه به اینکه تحویل سوخت از اول مهرماه بدون پلاک گذاری تراکتور و کمباین ها انجام نمی شود . دریک حرکت جمعی از طرف مرکز جهاد کشاورزی شمیل حاجی آباد این وسایل مورد بازدید قرار گرفت و جهت پلاک معرفی گردیدند .