اخبار شهرستان‌ها

تشدید نظارت بر بازار

گشت بازرسی مشترک( شبانه ) باحضور دادستان محترم شهرستان حاجی آباد،نماینده محترم فرماندار،مدیر محترم جهاد کشاورزی، رئیس محترم اداره صمت،رئیس محترم شبکه بهداشت، نیروی محترم انتظامی و کارشناسان مربوطه از واحدهاي صنفي ( نانوایی ها ) مورخ ١٤٠١/٠۶/١۵ تعداد تیم های بازرسی :۶  تیم    تعداد بازرسی: ٧ مورد   تعداد پرونده : ٢ فقره،پلمپ :١ مورد بوده است .قابل ذکر است نوع تخلف استفاده از نمک غیر مجاز و عدم رعایت بهداشت می باشد.