اخبار شهرستان‌ها

بندرعباس ذخیره تصویر

 ۲۰۴ مورد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز  در اراضی ڪشاورزی بندرعباس 

 ۲۰۴ مورد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز  و اعاده وضع به حال سابق در اراضی ڪشاورزی شهرستان بندرعباس 

در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ ڪاربری اراضی زراعی و باغ ها تعداد ۲۰۴ فقره  محوطه سازی ـ جاده کشی ـ دپوی مصالح -خط کشی و قطعه بندی -پی کنی - سنگ چینی و ابنیه های غیر مجاز در مورخ ۴ تیرماه 1401 در روستای باغو در اراضي كشاورزي شهرستان بندرعباس به مساحت 56760 مترمربع با حضور نماینده محترم دادستان و رییس محترم اداره اموراراضی شهرستان بندرعباس و دهیار محترم روستای باغو و یگان حفاظت ارضی کشاورزی بندرعباس و یگان حفاظت اراضی منابع طبیعی و پاسگاه مرکزی بندرعباس و کارشناسان محترم حقوقی و اموراراضی قلع و قمع شد.   

.                                       (روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس)