خبرها


سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان: مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زا در مزارع گندم هرمزگان

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مبارزه شیمیایی با علف های هرز و خسارتزا در مزارع گندم ۶ شهرستان در هرمزگان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، الهام اسدپور با تشریح اقدامات مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: با توجه به اهمیت گندم در بین محصولات زراعی و نقش این محصول در تغذیه مردم، حفط و صیانت از تولید گندم مورد توجه بوده و به همین منظور و طبق روال سنوات گذشته مبارزه با علف های هرز خسارتزای گندم جهت جلوگیری از افت عملکرد محصول یکی از اولویت برنامه های مدیریت حفظ نباتات استان است.

وی در ادامه از مبارزه شیمیایی جهت کنترل علف های هرز خسارتزای  مزارع گندم در سطحی  بالغ بر ۱۷۸۰ هکتار از مزارع استان در شهرستان های میناب، حاجی آباد، رودان، بستک، بندرعباس و پارسیان در سال زراعی جاری خبرداد و بیان داشت: علاوه بر مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در استان تا کنون، پیش بینی می شود تا پایان مبارزه بیش از ۹۰۰۰ هکتار عملیات کنترل شیمیایی در مزارع گندم هرمزگان با سموم مصوب و توصیه شده سازمان نباتات تحت نظارت کارشناسان مدیریت حفظ نباتات استان انجام شود.

اسدپور با بیان اینکه علـف هـای هـرز یکی از عوامل کاهنـده محصـولات زراعی مختلـف از جمله گنـدم هسـتند تصریح کرد: علـف هـای هـرز بـرای کسـب منابـع رشـدی "آب، مـواد غذایـی، نـور" بـا گونـه هـای زراعـی بـه رقابت می پردازند.