خبرها


رئیس اداره فناوریهای مکانیزه کشاورزی:  کشت گندم در پشت های دائمی با دستگاه رایزبد همزمان با برداشت ذرت

رئیس اداره فناوریهای مکانیزه کشاورزی جهادکشاورزی هرمزگان از کشت گندم در پشت های دائمی با دستگاه رایزبد همزمان با برداشت ذرت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، شاهین شاهی زاده با اشاره به برگزاری کارگاهی تحت عنوان کاربرد دستگاه رایزبد کشت گندم در پشت های دائمی در حین برداشت ذرت جهت حل معضل بقایای ذرت وجلوگیری از سوزاندن بقایا در منطقه شمیل حاجی آباد ، اظهار کرد: با توجه به اینکه کشت ذرت در کف جوی انجام شده ،دستگاه رایزبد بدون عملیات خاکورزی (شخم،دیسک،مرزبند،لولرو...) و با مرتب نمودن پشته های قبلی کشت گندم یا هر محصول دیگری را بر روی پشته انجام می دهد.

وی افزود: کشت هم زمان با برداشت، با استفاده از دستگاه رایزبد مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت و چند هکتار نیز کشت پایلوت در این منطقه صورت گرفت.

رئیس اداره فناوریهای مکانیزه کشاورزی جهادکشاورزی هرمزگان در ادامه هدف از این کشت الگویی را توسعه کشت مکانیزه استان در غلات عنوان داشت و افزود: این کشت در چند سال اخیر رشد قابل چشمگیری داشته بطوری که در کشت کلزا 98 درصد و در کشت گندم 65تا70 درصد کشت مکانیزه انجام می گیرد .

شاهی زاده ابراز داشت: با توجه به تجمع کاه و کلش ذرت، در هنگام کشت گندم با خطی کارهای معمولی با مشکلات فراوانی مواجه می باشد وکشاورز دربرخی موارد مجبور به سوزاندن بقایا می گردد.

وی در خصوص اهداف و مزایای کشت الگویی کشت گندم در پشت های دائمی با دستگاه رایزبد اظهار کرد: جلوگیری از آتش زدن بقایای ذرت(به علت مشکلات آماده سازی زمین و آبیاری)، جلوگیری از فرسایش خاکی و بادی(به علت خاکورزی زیاد) ، جلوگیری از هدر روی منابع کودی(به علت شخم زدن خاک مغذی شده در معرض نور خورشید قرار گرفته و منابع کودی از بین می رود)، جلوگیری از هدر روی سوخت(با حذف عملیات متعدد)، استفاده بهینه از زمان (با توجه به حذف عملیات آماده سازی زمین حدود دو هفته تاریخ کاشت زودتر انجام می گیرد و همچنین برداشت نیز زودتر انجام می گردد ) و حفظ بقایا(افزایش کربن آلی خاک ،حفظ رطوبت خاک،تعدیل دما.. ) از اهم اهداف و مزایای کشت الگویی کشت گندم در پشت های دائمی با دستگاه رایزبد می باشد.

رئیس اداره فناوریهای مکانیزه کشاورزی جهادکشاورزی هرمزگان همچنین در ادامه استفاده بهینه از کود در زمان کاشت( با توجه به کشت با دستگاه کود در فاصله 3 سانتی متری قرار گرفته و در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار می گیرد)، صرفه جویی در بذر(با توجه به کشت مکانیزه یا ماشینی به صورت میانگین 100 کیلوگرم کاهش بذر را مشاهده خواهیم نمود)، کاهش 2الی3 مرحله آبیاری ، صرفه اقتصادی کشاورز با توجه به مراحل بالا و خرد شدن بقایا ذرت با توجه به ساقه خرد کن کمباین باعث زودتر پوسیده شدن بقایا شده را از دیگر اهداف و مزایای کشت الگویی کشت گندم در پشت های دائمی با دستگاه رایزبد اعلام داشت.

شاهی زاده در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حذف هزینه های آماده سازی زمین،کاهش مصرف بذر،کاهش نیروی کارگری و... که به صورت میانگین 30 میلیون ریال در هکتار بوده و سطح زیر کشت 3500 هکتاری ذرت در صورت کاربرد دستگاه رایزبد(کشت بر روی پشته های دائمی) حدودا بالغ بر 100 میلیارد ریال صرفه جویی هزینه کشت گندم در استان را خواهیم داشت.