خبرها


معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان  از اراضی کشاورزی بشاگرد بازدید کرد

مهندس بقایی معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ومدیران ستادی با همراهی مدیر ومعاون جهاد کشاورزی  بشاگرد از کاشت گوجه فرنگی در اراضی روستای دستگرد ، درگاز  از توابع بخش گوهران بازدید کرد.

مهندس بقایی معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ومدیران ستادی با همراهی مدیر ومعاون جهاد کشاورزی  بشاگرد از کاشت گوجه فرنگی در اراضی روستای دستگرد ، درگاز  از توابع بخش گوهران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ مهندس بقایی بعد از برگزاری جلسه شورای هماهنگی معاونت توسعه مدیریت ومنابع از اراضی کشاورزی بشاگرد بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید گفت: توسعه اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به سایر صنایع بسیار سریع و کم هزینه است و این یک مزیت می باشد.

معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان جهاد کشاورزی افزود: ما می توانیم با استفاده از ظرفیت بخش کشاورزی در بحث محرومیت زدایی ورود کنیم و این نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه ها و مردم با سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان است.

بقایی درپایان اظهار داشت: توسعه اشتغال باید مطابق با ظرفیت های هرمنطقه برنامه ریزی شود و متناسب با آن تخصیص اعتبار صورت گیرد و یا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.